ما جنس را از بازار تهیه می کنیم و به شما می فروشیم. در این بین، ممکن است تغییراتی در نحوه عملکرد ما ایجاد شود.